Jaka kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości?

Tak jak zostało wyjaśnione w poprzednim wpisie, prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu może mieć konsekwencje w postaci popełnienia wykroczenia lub gorzej w postaci przestępstwa /dotyczy stanu nietrzeźwości/. Konsekwencje karne tych sytuacji są oczywiście różne. Zacznijmy od wykroczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Istotne jest nadto to, iż w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów sąd wymierza w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeżeli idzie o przestępstwo, to konsekwencje karne kształtują się następująco. Zgodnie z przepisem art. 178 § 1 Kodeksu karnego kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może być wymierzony co do zasady na okres do 15 lat.

Na koniec warto wskazać, iż orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do jego prowadzenia. Do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *